Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Udruženje za zaštitu korisnika bankarskih usluga “CHF Srbija” obaveštava javnost da nisu tačni navodi iz članka “ESP: Potrošač odogovoran za ugovor o kreditu koji potpisuje”, objavljenog na veb sajtu Blic-a dana 09.06.2017. godine da je Evropski sud pravde potvrdio odluku Ustavnog suda Rumunije koji je proglasio neustavnom zakonsku odredbu o konverziji kredita u švajcarskim francima u domaću valutu, po kursu na dan zaključenja ugovora i ukazao da je takva odredba u suprotnosti sa Ustavom Rumunije, osnovnim principima pravne države i vladavine prava.

Takođe, Udruženje za zaštitu korisnika bankarskih usluga “CHF Srbija” obaveštava javnost da nisu tačni navodi iz članka “Ustavni sud u Rumuniji na strani banaka koje su odobravale kredite u francima”, objavljenog na veb sajtu dana 09.06.2017. godine.

Naime, Evropski sud nikada nije potvrdio odluku Ustavnog suda Rumunije, niti je to u njegovoj nadležnosti. Što se tiče rumunskog Zakona o konverziji kredita u švajcarskom franku u domaću valutu, po kursu na dan aktivacije kredita, podsećamo da je isti u rumunskom parlamentu usvojen jednoglasno. Međutim, bez obzira na spremnost rumunske Vlade i svih političkih stranaka u parlamanetu  da se izvrši konverzija, procedura usvajanja zakona nije bila u celosti ispoštovana, što je bio glavni razlog oglašavanja zakona neustavnim. Naime, inicijalni tekst zakona koji je predložen od strane Senata, razlikuje se od teksta koji je usvojen u donjem domu. Ustavni sud je naveo da je zakon narušio princip dvodomnog rada skupštine, imajući u vidu da je donji dom usvojio izmenjen zakon, a da se o tome nije izjasnio i gornji dom (Senat). Predsednik Vlade Rumunije, D. Ciolos izjavio je da je Vlada podnela predlog Ustavnom sudu, ne zbog toga što je protiv Zakona, već zbog toga što je bilo potrebno da se određena pitanja razjasne.

Što se tiče mišljenja nezavisnog advokata Nikolasa Vala po predmetu broj C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc i dr./Banca Româneasca SA isto se odnosi na kredite  u švajcarskim francima, a ne na indeksirane kredite u stranoj valuti. U tom smislu, predmetno mišljenje je i dato imajući u vidu obavezu korisnika kredita da vrati primljeni novac i plati kamatu. U Srbiji su korisnici kredita primili dinare, a ne švajcarske franke, te se pravna analiza data u mišljenju nezavisnog advokata ne odnosi na korisnike kredita u Srbiji.

UDRUŽENJE “CHF SRBIJA”

Close Menu