Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Narodna banka Srbije savetuje klijente da primedbe na ugovore o konverziji stambenih kredita indeksiranih u „švajcarcima” u evre pokušaju da reše najpre u komunikaciji s bankom, a povodom učestalih obraćanja centralnoj banci korisnika kredita koji se žale na pojedine odredbe ugovora o konverziji dobijene od banaka.

Narodna banka Srbije savetuje klijente da primedbe na ugovore o konverziji stambenih kredita indeksiranih u „švajcarcima” u evre pokušaju da reše najpre u komunikaciji s bankom, a povodom učestalih obraćanja centralnoj banci korisnika kredita koji se žale na pojedine odredbe ugovora o konverziji dobijene od banaka.

„Zakonom o konverziji, koji je leks specijalis, propisano je da nadzor nad primenom tog zakona sprovodi NBS, u skladu sa Zakonom o bankama, u postupku posredne i neposredne kontrole, a ne u postupku po pojedinačnim pritužbama propisanim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga”, navodi se u saopštenju centralne banke.

Na osnovu Zakona o bankama, ako NBS utvrdi nepravilnosti, objašnjava se dalje, može bankama naložiti njihovo otklanjanje prema svim korisnicima, za razliku od postupka po pritužbi.

17.000 građana obuhvaćeno konverzijom
Iz NBS-a podsećaju na to da je Zakonom o konverziji obuhvaćeno više od 17.000 korisnika i 15 banaka.

Ističu da NBS aktivno prati postupanje banaka i da će svakako sprovesti kontrolne postupke, proveriti postupanje banaka, i ako utvrdi određene nepravilnosti, uključujući i one koje su materijalnog karaktera, naložiti njihovo otklanjanje, bez obzira na zaključen ugovor o konverziji.

15 banaka ima ugovore u švajcarcima
„Što se tiče mogućeg dejstva zaključenja ugovora kojim se vrši konverzija na spor koji se već vodi između korisnika i banke – to dejstvo će u svakom konkretnom sporu utvrđivati sud, u zavisnosti od svih okolnosti konkretnog slučaja, a naročito od tužbenog zahteva i predmeta spora, dosadašnjeg toka sudskog postupka, dokaza izvedenih u tom postupku, zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija, kao i zahteva koje u tom smislu same stranke iznesu pred sudom”, navodi se u saopštenju.

Otpis i kamate
Zakon predviđa otpis 38 odsto glavnice i konverziju duga u evre, a na snagu je stupio 7. maja. Zakonom je predviđeno da se konverzija radi po kamatama koje su u ponudi za stambene kredite u evrima bile 31. marta.

Kamate ne smeju da budu više od 3,4 odsto plus šestomesečni ili tromesečni euribor za varijabilne, odsnosno četiri odsto za fiksne stope.

S tim u vezi, kako se naglašava, odlučujući o sudbini parničnog postupka sud može da ceni, a stranke da pred sudom osporavaju, bilo koju odredbu ugovora kojim se vrši konverzija.

„Imajući navedeno u vidu, Narodna banka Srbije ne može ulaziti u sudsku nadležnost te utvrđivati posledice zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija na parnične postupke koji su u toku. Savetujemo svim korisnicima da, ako imaju određenih nedoumica ili primedaba u vezi s konkretnim odredbama tog predloga, najpre kontaktiraju s bankom i probaju da u neposrednoj komunikaciji razreše eventualna sporna pitanja”, poručio je NBSa prenoci Dnevnik.

 

Close Menu