Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Jos od pre čuvenog 01.10.2018.godine,nameravam da se oglasim.Kako sam savremenik svih dešavanja, počev od protesta ispred Vrhovnog kasacionog suda 06.06. ove godine,razgovora u tročlanoj delegaciji korisnika stambenih kredita, tzv,"švajcaraca",(nas dvoje advokata ) sa predsednikom i zamenicom predsednika tog suda,gospodinom Milojevićem i gospodjom Milutinović,moram da priznam sebi i drugima, da smo apsolutno izigrani,prevareni i dovedeni u zabludu.
Naime na tom sastanku, obećano nam je da će svi zatečeni predmeti biti rešeni zaključno sa 01.10.im, ove godine, da će sve odluke po revizijama sadržavati stavove,kao upustvo za daljnje postupanje nižestepenih sudova.Obećano je da će se ovi postupci smatrati hitnim ( u smislu zakazivanja i odlučivanja).Konačno je i obećano da će se dati nalog sudovima da "sa posebnom opreznošću,poštujući principe savesnosti i poštenja ,razmatraju tužbe sa predlogom za odredjivanje privremenih mera u pomenutim sporovima".
I šta se desilo? Ni jedno od obećanja, datih tog famoznog 06.06. nije ispunjeno ni u najmanjoj mogućoj meri.
Moram da priznam, bez obzira što sam poznavao i družio se sa predsednikom i njegovom zamenicom više od 30 godina,odmah sam na početku bio skeptičan i nepoverljiv.Kako je moguće da se prvi zahtev ispuni, kada su po odredbi čl-22 Zakona o sudijama,,sve sudije nezavisni u radu,slobodni u utvrdjivanju činjenica i primeni prava.Ali ajde dobro, predsednik je na čelu suda, pa će upotrebiti svoj autoritet i slično.Na tom sastanku sam insistirao da se donese načelan pravni stav, koji bi bio jedinstven i obavezujući za sve postupajuće sudove.To je i obaveza VKS-a, pored odlučivanja o vanrednim pravnim lekovima.To taj sud radi veoma često, kada je različita sudska praksa i nejedinstvena primena prava. U dugogodišnjoj advokatskoj praksi najviši sud u Srbiji je "presecao" različitost u odlučivanju i nalagao nižestepenim sudovima kako da ubuduće donose odluke.Sećam se sredinom devedesetih,tužbi za naknadu štete izbeglim licima koja su hapšena u Srbiji i vraćana na front.VKS je konačno zauzeo stav i sudovi su morali da usvajaju tužbene zahteve po odredbama Haške i Ženevske konvencije o izbeglicama.U novije vreme VKS zauzima načelne pravne stavove, koji imaju gotovo vrednost ili važnost Zakona. Tako 25.10.2016.godine Gradjansko odelenje VKS-a,(baš ono koje nama treba),donosi načelan pravni stav da "ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja podobnu ispravu za upis prava svojine".Dakle pravnim stavom se proširuje nadležnost notarima za ubuduće.Takodje isto odelenje zauzima pravne stavovoe vezane za Nacionalnu službu za zapošljavanje,za učesnike rata 1999,godine i slično.

Negde može načelan pravni stav ali protiv banaka definitivno ne može.Ili kao što je onomad rečeno,Vrhovni kasacioni sud je nekom majka a nekom maćeha.

Napominjem, da je protest okončan sa zaključkom, da ukoliko se obećanje Vrhovnog kasacionog suda ne ispuni do 1.10.og, da će biti nastavljen.

Odmah nakon objave rezultata tog sastanka u sredstvima javnog informisanja(mislim da su baš sva bila zastupljena), a na sam dan protesta VKS objavljuje jednu pozitivnu odluku po reviziji, što mu dodje kao "šarena laža",kreće agresivan invazija pritisaka na VKS i advokaturu, od strane Udruženja banaka i njegovog generalnog sekretara Veroljuba Dugalića.Dotični gospodin već 21.06.2018.godine daje intervju za Novi Magazin sa naslovom "Gradjani, čuvajte se advokata", gde osporava stav VKS-a, o troškovima obrade kredita i sav teret svaljuje na advokate koji hoće da zarade.Nekoliko dana kasnije Udruženje banaka preko Dugalića, šalje cirkularni dopis, koji ide na ruke svim sudijama VKS, ponaosob, gde se obraćanje vrši u svrhu uticaja na pomenuti sud a "povodom najavljenog zauzimanja stava".Kakva drskost i nezakonito, protivpravno ,zabranjeno uticanje na sud.Osobito što Udruženje, kao takvo, nije nigde stranka u postupku.

Rezultat svega toga, jeste donošenje jednog, bizarnog, marginalnog i nikom potpuno razumljivog stava VKS o troškovima obrade kredita.Veliki je tu trud uložen da se objavi takav stav, koji zadovoljava i banke i korisnike kredita, koji niko u potpunosti ne može odgonetnuti, ne od laičke javnosti, nego od stručne,pravničke javnosti.Stav koji to i nije, jer se mora tražiti njegovo autentično,jezičko,ciljno,logičko tumačenje.Dobro ako su tu i doneli pravni stav, zašto nisu doneli pravne stavove vezane za osiguranje kredita,za valutnu klauzulu, za indeksirani "švajcarac", za retroaktivnost Odluke Narodne banke Srbije o zabrabi kredita u švajcarcima, za raskid ugovora, za delimičnu ništavost, za apsolutnu ništavost...Mogli su a nisu...Mogu a neće...

Šta se u medjuvremenu dešava? Od cirkurarnog dopisa VKS-a, svim nižestepenim sudovima, za hitno postupanje,posebne opreznosti za predložene privremene mere, ročišta se zakazuju na 6 meseci, privremene se ne usvajaju ili ako budu usvojene,neposredno viši sud (najčešće Apelacioni sud u Beogradu)ih ukida.Sudska praksa, pravni stavovi,pravna shvatanja i pravna mišljenja nikad različitija.Banke apsolutno uspevaju u svojim namerama, sudski sporovi će trajati, dok traje i vreme otplate kredita.Vrhovni sud objavljuje jednu revizijsku odluku,Rešenje rev.2373/2016.Bolje da je nije ni donosio.Besramna i oličenje beščašća.Jednu a obećano je 44 odluke.Doduše Vrhovni kasacioni sud tvrdi da ih je doneo 23, ali ih ne objavljuje.Možda očekuje da počne rat, pa će se lakše podneti novi zauzeti stavovi.U pomenutoj reviziji, osim što je ukinut pravosnažni raskid ugovora, sve drugo je promašena tema, prepisani stavovi zastupnika banaka i Udruženja banaka Srbije, reči iz intervjua gospodina Dugalića.Na dve strane, o ovako važnom pitanju(u Hrvatskoj su odluke na više stotina stranica), pola obrazloženja o irelevantnom nemogućem prelazu na evro., u doba trajanja ugovora.O 4 modela ponude za poboljšanje stausa, koje je prihvatilo 8%, ljudu jer su toliki benefiti. I na kraju poražavajuće,bestidno, prvi put u novijoj pravnoj istoriji, jedino u Srbiji od 14 Evropskih zemalja, VKS zaključuje da treba da se "utvrdi koje su profesije korisnici kredita".Dakle ako si ekonomista, pravnik, obrazovan, intelektualac, ti si morao sve znati.Tako ćeformirati novu sudsku praksu gde lekove mogu kupovati samo lekari i farmaceuti, operisati srce samo oni koji se razumeju u njegov rad,strukturu leve i desne komore,volumen,položaj.Cipele će moći kupovati samo obućari i poneki opančar...

Što je najgore, kao rezultat takvog stava Apelacioni sud donosi pravosnažnu odbijajuću presudu 27..09.2018.,godine,GŽ.7288/2018, gde u obrazloženju, na str.5, konstatuje da su tužioci mogli predvideti sve rizike i ekonomske posledice ugovora, jer su intelektualci i obrazovani ljudi a tužilja je čak i diplomirana ekonomista po struci.Da ponovimo, samo u Srbiji i nigde više u Evropi."Nebeski pravni stavovi za nebeski narod"...Pa najviše ovih vrsta kredita su uzeli upravo zaposleni u bankama, skoro svi korisnici kredita su fakultetski obrazovani, mnogo je sudija i to baš u Apelacionom sudu u Beogradu,mnogo tužioca i advokata.Ili su sudije možda rešile svoje probleme?
Privemene mere se sramežljivo usvajaju na prvom stepenu,recimo u Višem sudu u Beogradu, ali ih Apelacioni sud ukida.Toliko o "potrebnoj opreznosti i principu savesnosti i poštenja".
Šta raditi vezano za probleme korisnika kredita u švajcarskim francima?
Predsednik Advokatske komore Srbije je javno obećao da će komora reagovati na izjave Dugalića od 25.10. ove godine kad je rekao"da samo advokati imaju korist,te je advokatski lobi nagovorio klijente da tuže banke".
Korisnici koji su tužili, treba da izvrše pritisak preko advokata da se ročišta zakazuju na mesec dana, da se podnose prigovori na sudjenje u razumnom roku, da se traže prijemi kod predsednika sudova, da se pišu pritužbe na rad sudija, da se traže izuzeća sudija trećeg osnovnog suda,Apelacijonog suda u Beogradu i VKS jer su zaključivali nezakonite ugovore pod posebnim okolnostima sa poslovnim bankama.Apelacioni sud u Novom sadu je imao specijalne ponude za zaposlene, opet razlog za izuzeće.
Ministarstvo pravde, za zaposlene,krediti sa 0% kamate.Treba im se pismeno obratiti.
Treba inistirati na privremenim merama.
Ko do sada nije tužio, mora da tuži, jer nam očigledno nema ni sistemskog rešenja a ni jedinstvenog načelnog pravnog stava, jer suprotno svojoj obavezi iz Zakona o uredjenju sudova VKS je sam odlučio da"da svoje pravne stavove zauzima kroz pojedinačne revizije u konkretnim sudskim predmetima".
Ali ta njihova odluka, ne sprečava da se i dalje insistira na jednnom, sveobuhvatnom načelnom pravnom stavu, jer kroz pojedinačne odluke sud donosi pravna shvatanja i pravna mišljenja,što u suštini nisu pravni stavovi.
Oni kojima je odlučeno po reviziji, pismeno tražiti objavljivanje; onima kojima još nije odlučeno, pismeno zahtevati od VKS da se donesu što hitnije odluke.
Tužiti i vršiti pritisakna sve sudove, da rade u razumnom roku i da donesu pravične odluke, jer to je osnovno ljudsko pravo.
Urgirati kod Ustavnog suda prekoredno odlučivanje o podnetoj Ustavnoj žalbi.
Sve vrste medijskog pojavljivanja i svakako protest.
Konačno ,evo Vam tvit kolege, advokata Vladimira Gajića:
"Treba pitati ministra policije, da li je tačno da su operativci SBPOK-a otkrili da su neke banke nekim sudijama obezbedile isuviše povoljne lične kredite kako bi se branile u parnicama sa gradjanima u vezi kredita u CHF."

Advokat Slaven Bilčar

Close Menu