Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Isplatila sam 40.000 evra. Imam rok da do 5. aprila skupim 66.000 evra duga za kamate ili će 13. aprila nekretnina biti na licitaciji, a ja s decom na ulici, kaže proslavljena sportistkinja. Neki su prodavali stanove, pravili barikade, dok su drugi izvršili samoubistvo. Neću uraditi ništa od toga

Na­j­bo­lju ru­ko­me­ta­ši­cu sve­ta svih vre­me­na Sve­tla­nu Ce­cu Ki­tić (58) ban­ka će s de­com izba­ci­ti iz sta­na ako u na­red­nih pet da­na ne sku­pi 66.000 evra du­ga za ka­ma­tu za ra­te kre­di­ta ko­ji je po­di­gla u šva­j­ca­r­skim fra­n­ci­ma.

 

Pro­sla­vlje­na sr­p­ska spo­r­ti­st­ki­nja je još 2007. go­di­ne po­di­gla sta­m­be­ni kre­dit od 50.000 evra za stan u Mi­ri­je­vu.
- Deo no­v­ca sam od­mah da­la, ali za dru­gi deo sam mo­ra­la da po­di­g­nem kre­dit u ba­n­ci. Me­đu­tim, sve je kre­nu­lo po zlu ka­da se ra­ta pr­vo jed­nom, a za­tim i dru­gi put du­pli­ra­la! Ume­sto po­če­t­nih 35.000 di­na­ra me­se­č­no, u ne­kom tre­nu­t­ku sam pla­ća­la sko­ro 60.000. Do sa­da sam ispla­ti­la 40.000 evra, ali ne­kad se de­ša­va­lo da ka­snim sa ispla­tom ra­te, na šta se obra­ču­na­va­la ka­ma­ta. Sa­da mi je 20. mar­ta sti­glo oba­ve­šte­nje od ban­ke o jed­nos­tra­nom ra­ski­du ugo­vo­ra sa mnom i da sam du­žna još 66.000 evra na kon­to ka­ma­te. Ako taj iznos ne ispla­tim do 5. apri­la, moj stan će 13. apri­la ići na li­ci­ta­ci­ju, a ja na uli­cu - ka­že za Ku­rir Ki­ti­će­va, ko­joj je zbog pro­ble­ma s kre­di­tom u šva­j­ca­r­ci­ma u jed­nom tre­nu­t­ku pro­ra­di­la šti­t­na žle­zda.

 

FOTO: MARINA LOPIČIĆ

Sve­tla­na je na sve na­či­ne po­ku­ša­la da pos­ti­g­ne do­go­vor s ban­kom.
- Bi­la sam spre­m­na sve da uči­nim. Ni­kad ni­sam re­kla da ne­ću da vra­tim dug, ali sam tra­ži­la ili ma­lo vre­me­na, ili ne­ku mo­gu­ć­nost da re­fi­nan­si­ram taj kre­dit. Me­đu­tim, ni­su ima­li ra­zu­me­va­nja. Ne­ma tu to­le­ra­n­ci­je, ne­ma emo­ci­ja. Sa­da mi preos­ta­je da se na­dam ču­du, da će mi ne­ko po­za­j­mi­ti to­li­ki no­vac i da ću uspe­ti da osta­nem u sta­nu u kom sam od­ga­ji­la de­cu. Ako ne, po­ku­pi­ću stva­ri i de­cu i oti­ći u ne­ku ga­r­so­nje­ru, u pod­sta­na­re - ka­že Ki­ti­će­va.

Bi­ću dos­to­jan­stve­na do kra­ja i ne­ću do­zvo­li­ti da me po­ni­ze

 

Isti­če da je još u šo­ku i ne­sve­sna sve­ga što joj je pa­lo na gla­vu.
- Pro­gla­še­na sam za na­j­bo­lju ru­ko­me­ta­ši­cu svih vre­me­na, ima­la sam bli­sta­vu ka­ri­je­ru, ali oči­gled­no to ni­šta ne zna­či u ovom slu­ča­ju. Ne tra­žim po­se­ban tre­t­man. Ka­ko osta­lih 23.000 lju­di ko­ji su se za­du­ži­li u šva­j­ca­r­ci­ma - ta­ko i ja. Sa­ma sam kri­va. Ne­ki su pro­da­va­li sta­no­ve, pra­vi­li ba­ri­ka­de, dok su dru­gi izvr­ši­li sa­mou­bi­stvo. Ne­ću ura­di­ti ni­šta od to­ga. Pla­ka­la sam ce­lu noć, ali ne­ću do­zvo­li­ti da to iko vi­di. Ne že­lim da ku­kam ili da me sa­ža­lje­va­ju, ne­ću odu­sta­ti. Bi­ću dos­to­jan­stve­na do kra­ja i ne­ću do­zvo­li­ti da me po­ni­ze, ia­ko su to ve­ro­vat­no hte­li.

 

J. Pro­nić - S. Tomčić

Close Menu