Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Banke u Sloveniji su u pravnoj bici protiv dužnika u švajcarskim francima izvojevale presudnu pobedu.

Vrhovni sud odbio je reviziju, koju su pred najvišom sudskom instancom – Vrhovnim sudom, u tužbi protiv jedne od banaka zahtevali imaoci kredita.

Senat Vrhovnog suda je presudio da je u tom slučaju objašnjavajuća dužnost banke pravilno i pošteno vođena. Drugim rečima, na razumljiv način, banka je prosečnom potrošaču objasnila rizike i koristi od zaključivanja kreditnog ugovora u švajcarskim francima.

Ovo je jedan od slučajeva na sudu jer je Narodna banka Švajcarske početkom 2015. godine ukinula gornju granicu vrednosti švajcarske valute na 1,20 franaka za euro, što je snažno pogodilo dužnike u švajcarskim francima.

Budući da ne postoje sistematski aranžmani o pitanju kojeg vodi Udruženje Franak, sudovi rešavaju pojedinačne slučajeve tužbi banaka.

Vrhovni sud je u obrazloženju svoje odluke, između ostalog, naveo da je suština presude Evropskog suda pravde u slučaju Andriciuc ili u slučaju rumunskih zajmoprimaca, u kojima su iznesene smernice za procenu adekvatnosti ispunjenja objašnjavajuće dužnosti, pre svega u tome da stepen informisanja potrošača mora dostići određeni intenzitet ali ne i u propisivanju tačnog načina informisanja.

Napomenuli su da u vreme sklapanja takvih ugovora ni slovenačko ni pravo EU nisu nalagali tako specifične zahteve.

Close Menu