Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da nadzire primenu Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima u postupku posredne i neposredne kontrole, a ne u postupku po pojedinačnim pritužbama propisanim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
Itaknuto je da će NBS aktivno pratiti postupanje banaka i sprovoditi kontrolne postupke, te proveriti postupanje banaka, a ako utvrdi određene nepravilnosti uključujući i one koje su materijalnog karaktera, naložiće njihovo otklanjanje bez obzira na zaključen ugovor o konverziji.
Podseća se da je Zakonom o konverziji obuhvaćeno više od 17.000 korisnika i 15 banaka, a zakonodavac je u pogledu kontrole primene tog zakona uputio na Zakon o bankama, budući da NBS po tom zakonu ima mnogo šira ovlašćenja prema bankama nego u postupku po pritužbi.
Na osnovu Zakona o bankama, ukoliko NBS utvrdi nepravilnosti, bankama može da naloži otklanjanje tih nepravilnosti prema svim korisnicima, za razliku od postupka po pritužbi.
- Što se tiče mogućeg dejstva zaključenja ugovora kojim se vrši konverzija, na spor koji se već vodi između korisnika i banke, ovo dejstvo će u svakom konkretnom sporu utvrđivati sud, u zavisnosti od svih okolnosti konkretnog slučaja, a naročito od tužbenog zahteva i predmeta spora, dosadašnjeg toka sudskog postupka, dokaza izvedenih u tom postupku, zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija, kao i zahteva koje u tom smislu same stranke iznesu pred sudom - navedeno je u saopštenju.
S tim u vezi, kako je istaknuto, odlučujući o sudbini parničnog postupka, sud može da ceni, a stranke da pred sudom osporavaju bilo koju odredbu ugovora kojim se vrši konverzija.
Naglašeno je da NBS ne može da ulazi u sudsku nadležnost, te da utvrđuje posledice zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija na parnične postupke koji su u toku.
Iz NBS savetuju svim korisnicima da, ukoliko imaju određenih nedoumica ili primedaba u vezi s konkretnim odredbama tog predloga, najpre kontaktiraju banku i probaju da u neposrednoj komunikaciji razreše eventualna sporna pitanja.
Close Menu