Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Banke u Srbiji su unazad više godina korisnicima kredita nezakonito naplaćivale novac prilikom odobravanja kredita, i to: troškove obrade kredita, naknadu za praćenje, administriranje kredita, kao i premije osiguranja NKOSK, te su na taj način oštetile građane Srbije za veliki iznos novca. U zavisnosti od odobrene sume kredita, banke su navedene troškove naplaćivale procentualno od 0,50% do 5 % ili u fiksnom iznosu.

Vrhovni kasacioni sud je na sednici Građanskog odeljenja VKS održanoj dana 22.05.2018.godine, u vezi sa naplatom troškova obrade kredita, zauzeo stav da je ništava odredba o naplati troškova obrade kredita ukoliko u ugovoru nije jasno navedeno šta tačno taj trošak obuhvata, odnosno ukoliko banka nije taksativno navela sve troškove koje je imala prilikom obrade kreditnog zahteva. Naime, bankama nije dozvoljeno da naplaćuju troškove obrade kredita, ako navedeni troškovi nisu taksativno i jasno navedeni u ugovoru o kreditu, a poznato je da 99% ugovora uopšte ne sadrži specifikaciju troškova obrade kreditnog zahteva.

Svi korisnici kredita kojima su banke neosnovano naplatile navedene troškove, imaju pravo na povraćaj tih troškova .

S obzirom da banke nisu zainteresovane da ovaj problem rešavaju vansudskim putem, podizanje tužbi je jedini način da banke klijentima vrate neosnovano naplaćen novac.

Vrhovni sud u svom zauzetom stavu konstatuje da nema zastare za tužbu po opštem roku zastarelosti od 10 godina, te svi korisnici kredita svoje pravo mogu ostvariti bez obzira kada su podigli kredit i o kojoj vrsti kredita se radi ( gotovinski, stambeni, potrošački, poljoprivredni, refinansirajući krediti itd.), kao i bez obzira da li je kredit otplaćen ili se još uvek otplaćuje.

Napominjemo da su sudovi po tužbama građana protiv banaka doneli veliki broj pravosnažnih presuda o povraćaju novca, i to sa zakonskom zateznom kamatom od dana naplate.

Iz dosadašnjeg iskustva i trenutne situacije u sudovima, s obzirom da su sudovi pretrpani tužbama protiv banaka, može se zaključiti da postupci u ovim predmetima traju godinu dana, do dve godine.

 

Close Menu